Využití Moodle při prezenčním školení

Po delší odmlce jsem sepsal článek, který se věnuje možnostem Moodle při podpoře prezenčních školení. Celý článek je rozdělen na několik částí, které se věnují jednotlivým oblastem podpory.
Článek se zabývá pouze nativními funkcionalitami Moodle. S ohledem na využití při prezenčních školeních lze Moodle rozšiřovat o celou řadu dalších pluginů a modulů, které jsou určeny přímo pro daný účel.

 

Použijte Moodle pro podporu komunikace mezi účastníky školení

1. Fórum

 • Velice zajímavou možností jak podpořit komunikaci mezi účastníky je činnost Fórum. V kurzu nemusíme použít pouze jednu takovouto činnost. Můžeme vytvořit samostatné fórum pro každé větší téma, které budeme při školení probírat. Účastníci pak mohou k jednotlivým tématům pokládat doplňující otázky či tvořit rozsáhlé diskuse i po samotném školení.
 • Fórum však může plnit ještě jednu velmi důležitou roli – může zastat funkci jednosměrného komunikačního kanálu od vyučujícího k účastníkům školení. Skvěle se tak hodí k zasílání informací a novinek studentům. Fórum v Moodle umožňuje díky tzv. vynucenému odebírání zasílat důležitá upozornění emailem všem účastníkům kurzu. Nikomu tak neuniknou důležité informace, které chce vyučující sdělit ještě před školením (přesun místa konání, potřebné pomůcky, důležité zdroje k nastudování před kurzem atp.)

2. Chat

 • Dalším prvkem, kterým můžeme stimulovat komunikaci je činnost Chat. Můžeme je využít zejména při dlouhodobějším kurzu (např. semestrální kurz) třeba pro online konzultace či debatní kroužky mimo čas běžného školení.

3. Dotazník

 • Při prezenčních školeních je vhodné, aby lektor znal dopředu některé informace o účastnících školení. Zpravidla se jedná o očekávání účastníků, jejich znalost probíraného tématu atd. Zde přichází ke slovu činnost Dotazník, která nám umožňuje získat informace od účastníků ještě před samotným školením. Lektor muže předem vytvořit dotazník se sadou otázek a nechat jej studenty vyplnit. Odpovědi mohou být určené pouze lektorovi či mohou být veřejné pro všechny účastníky školení. Stejně tak může lektor v případě potřeby dotazník anonymizovat.
 • Dotazník však nemusíme použít před samotným školením, ale i při školení či po školení – k získání zpětné vazby. Výsledky tak máme evidované v el. podobě – nemusíme je ručně zpracovávat a rovnou v nich můžeme statisticky pracovat. Je zde samozřejmě také výhoda archivování dotazníků u příslušného kurzu.
 • Tip: Často se stává, že papírový dotazník odevzdá jen malé množství účastníků školení. V Moodle však můžete odevzdaným dotazníkem podmínit například zdárné absolvování kurzu či vydání Závěrečného certifikátu. Již se Vám proto nestane, že by Vám někdo po kurzu zpětnou vazbu neodevzdal :).

 

Použijte Moodle pro podpoření spolupráce mezi účastníky školení

4. Wiki

 • Při dlouhodobých kurzech nebo projektových úkolech můžete skvěle využít činnost Wiki.
 • Účastníci se tak mohou tvořit a vypracovávat projekty nejen jako jednotlivci, ale mohou se i společně podílet na tvorbě projektů ve skupinách (v případě využití Skupin a Seskupení). Vyučující má možnost kdykoliv nahlídnout stav jejich momentální práce.
 • Činnost Wiki můžeme využít i ke sdílení poznámek a zdrojů mezi účastníky školení

5. Slovník

 • Činnost Slovník má v Moodle řadu využití. Můžeme ji proto využít například jako prostor pro společné budování „databáze klíčových termínů“ ke školení, sepisování konceptů či nápadů k danému tématu atd. Přispívání do Slovníku může být samostatně hodnoceno, a proto se může promítnout do celkového hodnocení prezenčního kurzu.

 

Použijte Moodle jako úložiště studijních podkladů a materiálů

6. Soubor/Složka/Stránka

 • Asi nejčastější formou využití Moodle pro podporu prezenčních školení je coby úschovna studijních podkladů a materiálů. Lektor tak může poskytnout studijní materiály a pracovní listy před samotným školením. Studenti se tak s nimi mohou dopředu seznámit, případně si je i vyplnit či vytisknout. K tomu jsou nejčastěji využívány studijní materiály typu Stránka (pro kratší texty), Kniha (zejména pro delší texty členěné na kapitoly – kniha se dá jako celek nabídnout i ke stažení), Soubor/Složka (pro sdílení dalších typů souborů či podkladů ke studiu například ve formě zip balíčku).
 • Můžete tímto způsobem účastníkům poskytnout doplňující texty, rozšiřující podklady či názorná videa ke každému z probíraných témat. Při samotné výuce se tak můžete zaměřit jen na stěžejní informace.

 

Použijte Moodle pro odevzdávání a vyhodnocování úkolů a testů

Silnou stránkou LMS Moodle jsou samozřejmě Úkoly a Testy. Pokud je třeba, lze veškerou evaluaci studia zautomatizovat. Odpadá tak jak časová náročnost na kontrolu testů, ale také nároky na objektivitu hodnotitelů.

7. Úkol

 • Můžeme povolit odevzdávání textových úkolů či souborů před, při i po samotném školení.
 • Úkoly – ale i další činnosti v Moodle – můžeme hodnotit nejrůznějšími způsoby – od klasického přímého přiřazování bodů, hodnotící archy až po transparentní známkování na základě hodnotících kritérií.

8. Test

 • Silnou stránkou LMS Moodle je samozřejmě testování. Všechny testy můžeme dopodrobna nastavovat. Veškeré testování je v Moodle evidováno a archivováno v Moodle. Vše se tak dá zpětně dohledat – od celkových výsledků, až po odpovědi účastníka na jednotlivé testové otázky.
 • Moodle nabízí více než 16 druhů testových úloh, ze kterých můžeme testy vytvářet. Nabízí i možnost náhodného losování testových otázek. Jednoduše tak můžeme vytvořit libovolné množství variant testů. Předpříprava více testových variant a jejich následný tisk a distribuce tím odpadá.
 • Můžeme tvořit pre-testy, které slouží ke zhodnocení úrovně znalostí účastníků před samotným školením
 • Můžeme tvořit formativní, průběžné testy, které slouží k ověření znalostí z jednotlivých školení/setkání
 • Můžeme tvořit sumativní, závěrečné testy, které nám pomohou odhalit přínos samotného školení.

 

Použijte Moodle pro přípravu a evidenci školení

9. Přehled plnění činností

 • Máte přehled o využívání studijních materiálů účastníky a jejich (ne)aktivitu v e‑learningové podpoře školení, která může být následně zahrnuta do hodnocení kurzu.

10. Rozdělení účastníků do skupin

 • Moodle podporuje Skupiny a Seskupení účastníků. Můžete tak účastníky ručně/automaticky/náhodně rozdělit do skupin a dále s nimi pracovat (například jim přiřadit různé testy/úkoly) či jednotlivým skupinám zpřístupnit pouze vybrané studijní materiály